Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu usytuowana jest w strukturach Kancelarii Tajnej podlegającej Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP     w Żaganiu.

 

Adres siedziby:

Składnica Akt KPP w Żaganiu

ul. Nowogródzka 1

68-100 Żagań

tel. (68) 476 32 77

 

Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu podporządkowana jest Komendantowi Powiatowemu Policji. Zasób archiwalny KPP stanowią akta wytworzone przez:

● komórki organizacyjne byłej KRP w Żaganiu;

● komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu - do chwili obecnej;

  ● jednostkę podległą KPP w Żaganiu – KP w Iłowej.

 

Podstawowym zakresem działań Składnicy Akt KPP w Żaganiu jest obsługa własnej instytucji poprzez wykonywanie następujących zadań:

   ● gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,

   ● wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,

   ● sporządzanie kserokopii dokumentów,

   ● prowadzenie działalności informacyjnej,

   ● udostępnianie dokumentacji będącej na stanie składnicy akt,

   ● brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.

          

Dokumentację zgromadzoną w Składnicy KPP w Żaganiu udostępnia się do celów:

    ● służbowych,

    ● naukowo – badawczych,

    ● publicystycznych,

    ● innych.

 

            W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt stanowiących zasób składnicy akt należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, który powinien zawierać:

 

● imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

● nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

● rodzaj materiałów lub temat, którego mają dotyczyć,

● cel oraz proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów – temat i zakres pracy naukowej.

 

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych od osoby zainteresowanej  wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.

 

Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

 

Dokumentację udostępnia się jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych      (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika Składnicy Akt. Miejsce udostępniania dokumentacji stanowiącej zasób archiwalny jednostek stanowi siedziba Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, usytuowana w obiekcie przy ul. Nowogródzkiej 1.

 

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów stanowiących zasób archiwalny określają:

●  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach             (Dz.U. Nr 38, poz.173),

●    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. Nr 107, poz. 679),

●    Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną               w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42),

●  Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr16, poz.95).

Metryczka

Data publikacji 30.04.2010
Data modyfikacji 26.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Woroniec
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Woroniec
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Kotwis
do góry